24.07.2024

Improvisation song to say goodbye to E. Renkovskaya

Language Sora Speaker Srinivas Gomango Speaker’s place of residence Bailapadar, Kerdanga, Gajapati district Recording A.Krylova, E.Renkovskaya, Parlakhemundi, November 2017, wav Translation Srinivas Gomango, E.Renkovskaya Morphological …

Improvisation song to welcome A. Krylova in Odisha

Language Sora Speaker Srinivas Gomango Place of residence Bailapadar village, Kerdanga, Gajapati Recording A. Krylova, I. Samarina, Bhubaneswar, February 2016, wav Translation Srinivas Gomango, E. …